Български | English
 

УСЛУГИ

 
 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Абонаментно счетоводно обслужване - ежемесечно водене на счетоводство
съгласно Закона за счетоводството, Националния сметкоплан. Националните
счетоводни стандарти и всички останали законови и подзаконови нормативни актове.

Счетоводни услуги
. Счетоводно обслужване на физически и юридически лица
. Едностранно счетоводство
. Двустранно счетоводство
. Годишно счетоводно приключване
. Месечно счетоводно приключване
. Текущи счетоводни операции
. Съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети
. Изготвяне на оборотни ведомости
. Изготвяне на баланс
. Намиране на подходящи одитори и осъществяване на синхрон с тях
. Дневници, декларации и магнитни носители по ЗДДС
. Годишни данъчни декларации на физически лица
. Авансови, окончателни и еднократни данъци
. Определяне на осигуровки и данъци
. Декларации за социално и здравно осигуряване
. Заверка на осигурителни книжки
. Справка за Националния статистически институт
. Изготвяне на основни и допълнителни трудови и граждански договори
. Изготвяне на ведомости за работна заплата
. Събиране и подреждане в регистри на счетоводната документация
. Изготвяне на платежни нареждания към бюджета