Български | English

УСЛУГИ

 
 

РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

. Избор на правно-организационна форма
. Регистрации - съдебна, данъчна, в НСИ и в НОИ
. Дружествени договори, учредителни актове, устави
. Договори за управление
. Промени в актуалното състояние
. Преобразувания на търговци
. Прехвърляне на търговско предприятие
. Прехвърляне на дружествени дялове
. Прекратяване и ликвидация