Български | English

УСЛУГИ

 
 

ДАНЪЧНО-ПРАВНА ЗАЩИТА

. Административно и съдебно обжалване на данъчно-ревизионни актове
. Административно и съдебно обжалване на данъчни актове за прихващане
или връщане на недължимо платени данъчни вземания, такси или суми, подлежащи на възстановяване на друго основание
. Административно и съдебно обжалване на данъчни актове
. Административно и съдебно обжалване на съобщения за дължим данък
. Административно и съдебно обжалване на откази на данъчната администрация
. Разработване на обяснения и мотивирани възражения в хода на данъчна
ревизия или насрещна проверка за минали данъчни периоди